Årsberetning 2018 – Vangsåsen Vel

 

Styrets sammensetning 2018

Leder

Oddvar Dufseth

På valg

På valg 2019

Nestleder

Solveig Fredriksen Aasen

Ikke på valg

På valg 2020

Kasserer

Hanne-Grethe Sæhlie

På valg

På valg 2019

Sekretær

Tove M Rosenberg

Ikke på valg

På valg 2020

Styremedlem

Kjell Ivar Knutsen

På valg

På valg 2019

Styremedlem

Henriette Kildahl

Ikke på valg

På valg 2020

 

 

 

 

Revisor

Jon Flisen

Ikke på valg

På valg 2020

Vararevisor

Hanne Marit Diesen

På valg

På valg 2019

Valgkomite

Pål Tåsåsen, leder

Ikke på valg

På valg 2020

 

Tom Rosenberg

På valg

På valg 2019

 

Pål Diesen

Ikke på valg

På valg 2021

 

Det er avholdt 5 styremøter. Alle møtene er holdt hos styremedlemmene.

 

Arrangementer som er gjennomført i 2018

Vi har i hovedtrekk avviklet de arrangementene som ble vedtatt av årsmøtet 2. mars i fjor:

  • Aktivitetsdag på Kirkebyenga 8.04.2018 Med stort og smått var det ca 30 som stilte til start i ulike langrennsløyper, hopprenn, aking, curling, skattejakt og ballongskyting med piler. Vel i mål var det saft og kake til alle. Det var premieutdeling etter konkurransen og populære premier til alle. Aktivitetsdagen ble avrundet med grilling, og det ble servert kaffe og nystekte boller fra bakerovnen.
  • Hyggekveld på Mammuthus 11.05 der vi bl.a. informerte om status for utbygging av fiberbredbånd i Vangsåsen. Ole Nashoug fortalte med bilder fra sin siste utenlandstur til Brasil og Argentina. 23 var tilstede.
  • Søppelplukking ble utført 7. -10. mai langs alle vegene i området. John Anders Mohn Gaustad fikk årets søppelplukkepremie.
  • I stedet for medlemsmøte ble det etter ide fra Charlotte gjennomført et meget vellykket frokosttreff på Markestad 01.09. med i alt ca 60 både store og små deltakere. En ide-dugnad ble utført hvor det kom frem mange gode forslag til aktiviteter i velforeningen. Mange av ideene kan gjenfinnes i årsplanen for 2019.
  • Et vellykket rakfisklag med 28 deltakere ble avholdt 9.11. på Mammuthus.
  • Julegrana på Kirkebyenga fikk nye lys og ble tent i år også, men vi fikk ikke noe korps til å skape litt ekstra julestemning.

 

 

Medlemstall

Antall medlemshusstander for 2018 er 97 husstander, som er en liten økning (7) fra i fjor. For 2019 har vi som mål å få en ytterligere økning.

 

Økonomi

Vi har for året 2018 mottatt kr 10.000,- i tilskudd fra Sparebankstiftelsen Hedmark. I 2017 fikk vi godkjent en kostnad på kr 691.000 til bredbåndsutbyggingen. I år har vi fått tilsagn om ytterligere kr 145.000,- i tilskudd fra Hamar kommune for å dekke merkostnader.

Vi viser ellers til regnskapet som viser et overskudd på kr 11.928,-. En utgående balanse pr. 31.12.18 på kr. 111.965,- viser at økonomien i foreningen er god.

Vi har fra 2018 etablert betalingstjenesten vipps for foreninga.

 

Medlemskap i foreninger

Vangsåsen Vel har medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon. En forsikringsordning beregnet for velforeninger er inkludert i medlemskapet.

 

Nyhetsbrev og hjemmeside

Det er delt ut 4 nyhetsbrev, inkludert årsmøteinnkallingen i postkassene i velforeningens område for å informere om våre aktiviteter.

Vi har egen hjemmeside: www.vangsaasenvel.no, og vi er også på Facebook!  Facebook-sida er i 2018 åpnet for innlegg fra medlemmer og beboere. Vi har begynt arbeidet med å forbedre layouten på hjemmesiden, noe som også blir tema for 2019.

Messenger-gruppe «Vangsåsen Vel-aktiviteter» er etablert for å gi mulighet for en enkel informasjonskanal for vellet og beboere i Vangsåsen.

 

Plan- og vegsaker                                          

Hamar kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 den 30. mai. Planen innebærer ikke noen store endringer i form av utbygging eller næringsetablering innenfor velforeningens områder. Det som berører oss mest vil antakelig være de store områdene i allmenningen som avsettes til hyttebygging. Dette og økt aktivitet på langrennstadion på Gåsbu og Vang fjelltak vil føre til økt trafikk på Gåsbuvegen. Dette tok vi opp i et brev til Hamar kommune og Statens vegvesen i oktober og ba om gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen. Statens vegvesen har ikke prioritert dette tiltaket. Se Trafikksikkerhetstiltak.

Vi har hatt detaljreguleringsplan for Ormseter til uttalelse. Vi ba om at gang- og sykkelvegen som var tegnet fram til snupassen for busser på eiendommen, ble forlenget videre langs Gåsbuvegen. Dette ble ikke tatt til følge, noe vi syntes vi hadde god grunn til å klage på og sendte brev om. Foreløpig er ikke dette besvart.

Brev er sendt Hamar kommune vedr ønske om vann og avløp for beboere i Veståsen.

 

Trafikksikkerhetstiltak

Ett av våre hovedsatsningsområder er å få gang- og sykkelveg langs Gåsbuvegen fra Torvet til Gåsbu slik kommuneplanen uttrykker en intensjon om. Kommunen er blitt minnet om dette. Først i vår klage til vedtaket om Vang fjelltak der fjelltaket kan etableres uten tilhørende trafikksikkerhetstiltak langs Gåsbuvegen. Klagen ble ikke tatt til følge. Seinere har vi påpekt behovet som en følge av tiltakene som kan iverksettes etter den nye kommuneplanen. Statens vegvesen prioriterer ikke gang- og sykkelveg lang Gåsbuvegen, og Hamar kommune har ikke besvart brevet. Styret ønsker i denne forbindelse å arrangere et medlemsmøte i 2019 hvor Statens Vegvesen, Hamar kommune og Hedmark trafikk blir invitert.

Vi ønsker først og fremst å få etablert sykkel/gangsti mellom bussholdeplassen ved Mammuthus og ned til Kirkebyenga da mange skolebarn går denne vegen til og fra skolebussen.

Vi har skrevet til Statens vegvesen og bedt om at noe blir gjort for å hindre trafikkulykker i Narmokrysset. Vegvesenet vil se på muligheten for å gjøre noen enkle tiltak i krysset i første omgang. Videre vil de jobbe for at det blir satt av midler til å forskyve passeringen av fv102, ift fv 60 slik at krysset får en grunnkonstruksjon som 2 T-kryss.

 

Friluftsparken på Kirkebyenga

Søknad om støtte på kr 15.000,- til oppgradering av friluftsparken på Kirkebyenga ble sendt Sparebankstiftelsen Hedmark. Vi mottok kr 10.000,- som benyttes til kjøp av fugleredehuske.

Ny lekeplasskomite er oppnevnt for friluftsparken på Kirkebyenga: Vegard Dufseth, David Aanje, Mari Brandsnes Vårtun og Maria Sætrang. Komiteen skal igangsette dugnader og arrangementer og organisere mannskaper for å gjennomføre faste oppgaver og følge opp vedlikehold og nye planer. Vedlikeholdsplan for friluftsparken er utarbeidet, og i 2018 er det utført vedlikehold på gapahuken, bakerovnen og lekeapparatene.

Isbana ble flittig brukt i vårsesongen 2018, og på sommeren ble bana mye brukt til ballspill. En uoverensstemmelse med eieren av naboeiendommen gjør at banen neppe blir islagt vinteren 2018/19. Styret arbeider for å finne en løsning slik at bana kan brukes neste sesong.

Friluftsparken i Berglia

For noen år siden ble det bygget en gapahuk som start på utbyggingen, men det ble med det. Beboerne i Berglia har nå satt i gang for å gjøre noe mer med friluftsparken i området, og styret har bevilget kr 16.000,- til arbeidet.

Det ble gjort en del grunnarbeid i høst før telen og snøen kom. Sti til sykkelbane ble gravd med minigraver, og det ble kjørt på masse som ble dratt ut for hånd. Sykkelstien ble klar for bruk, men det skal bygges inn elementer med litt hopp etc til våren.  Det er kjøpt inn zipline som er hengt opp, men mer arbeid skal gjøres med tau og husker til våren.

 

Dufsetbakken

Gapahuken ved Dufsetbakken var godt besøkt i 2018 av både tobente og firbente. Dessverre ble gjesteboka stjålet tidlig på sommeren, så vi har ingen nøyaktig oversikt over antall besøkende. Ny gjestebok ble lagt ut 4. september, og fram til nyttår hadde 489 tobente registrert seg i boka. Om vi forutsetter at besøkene er jevnt fordelt over året, tilsvarer dette 1500 besøkende på plassen i 2018. Dette er bare tobente. Syklister og ridende skriver seg sjelden inn i boka. Trekking av en vinner blant de besøkende i 2018 blir offentliggjort på årsmøtet.

På grunn av forventet hogst i området i høst har vi ikke merket den gamle skibakken og stien dit i år.

Forespørsel om etablering av et nytt ildsted ved gapahuken er sendt Hamar interkommunale brannvesen for en uttalelse om dette. Vi avventer svaret fra brannmyndighetene før vi evt diskuterer prosjektet videre med grunneieren.

 

Stimerking i Vangsåsen

Våren 2018 ble det etablert en egen komite for å forestå dette arbeidet etter at Håkon Dufseth, som har ledet arbeidet i mange år, ba om avløsning. Vegard Urset leder komiteen som også består av Christian Dufseth, Emil Carlsson og Anders Skjeset. De deler ansvaret for de ulike stiene mellom seg.

Stikomiteen har brukt sesongen på å rydde merka stier som har grodd igjen, og de har merket bedre der det var behov. Noen steder måtte stier legges om av ulike årsaker, og komiteen jobber med grunneiere om avtaler for å legge om stiene. Stien mellom Kirkebyenga og Ormsetergutua har vært prioritert, samt stien opp fra Åsvegen på toppen av Gråtassbakken. I Vang er vi heldige som har grunneiere som synes det er positivt at stiene i utmarka blir brukt!

Vi ønsker å kartfeste de merkede stiene slik at det kan lages papirkart og digitale kart (eks.  www.ut.no) som viser stiene. Det er også kommet ønske om å skilte stikkveger fra Gåsbuvegen til Åsvegen, så de som ikke er kjent slipper å gå helt om bommen ved Ormseter.

Et strømgjerde holder beitedyra inne i allmenningen i beitesesongen (juni – september). Dette gjerdet krysser noen av de merkede stiene. Det er et ønske å få til gjerdeklyv over strømgjerdet på disse stedene.

Søknad om tilskudd på kr 20.000,- ble sendt til Hedmark Fylkeskommune vedr stimerking samt lekeapparater til friluftsparkene. Søknaden ble dessverre avslått. Det jobbes nå med ulike finansieringskilder for at vi skal få til fine turstier i området.

 

Utbygging av fiberbredbånd i Vangsåsen Vels område

Pr 31.12.2018 er hele Kirkebyenga ferdig utbygd, og er koblet på. Resten av prosjektet (Strekningen Torvbua – Skjeset – Busterud og Huse) er ferdig gravd, men vi mangler alle fremføringer i luft. Før dette arbeidet kan starte, så er det en del utbedringer som må gjøres på infrastrukturen; forsterkning og/eller bytte av stolper.

Dette arbeidet skal Eidsiva Nett gjennomføre. Vi er offisielt lovet at alt skal være ferdig til 17.05.2019, men Eidsivas (og Lajes) fremdriftsplan har 3 mnd forsinket oppstart. Vi håper de kan hente inn noe av det tapte.

Netco vil gjennom vinteren foreta såkalt kald installasjon. Det vil si at de gjør ferdig all installasjon pr husstand og trekker og kobler de fiberkablene som ikke går i luft. Da er vi så a jour vi kan komme, inntil Eidsiva Nett gjør sitt arbeid.

I 2018 er budsjett justert til kr 836 346,-. Det justerte budsjettet er godkjent av Hamar kommune. Kommunen har foreløpig tildelt oss kr 415.000,-. Ved årsskiftet har vi betalt ut kr 283.622,-. Vi regner nå med at vi snart får krav på resten av utgiftene og har bedt kommunen utbetale oss restbeløpet.

Vi takker Brigt Birkeland for innsatsen som har skaffet fiberbredbånd i mye av området vårt.

 

Andre tiltak

Åsvegen har vært brøytet hele vinteren, og vi takker Ola Sæhlie for at han sørger for at alle som vil kan ta seg en bilfri fottur der.

Velforeningen har ca 15 stk sittekrakker som blir satt ut før 17. mai og tatt inn igjen på senhøsten. Vi takker Ole Arnt Skyrud for at vi får lagre krakkene våre på låven på Tomterødegården. Styret har vedtatt å anskaffe 5 nye krakker i 2019.