Om oss

VANGSÅSEN VEL VEDTEKTER  §

§ 1. Navn og oppbygging

«Vangsåsen Vel» er en forening for fastboende og hytteeiere i Vangsåsen.
Som medlemmer kan opptas enhver innen Vangsåsen som betaler den kontingent som er bestemt.

§ 2. Formål

Vellets formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for Vellets medlemmer. Foreningen skal være upolitisk.

§ 3. Årsmøte

Årsmøtet er Vellets høyeste myndighet og skal avvikles innen utgangen av februar. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende en uke før årsmøtet.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Bare de som har løst kontingent, har stemmerett.
Årsmøtet fastsetter kontingent.
Det velges 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Årsmøtet skal behandle:

  1. Årsberetning.
  2. Regnskap.
  3. Valg av:

a) Styre
b) En revisor for to år med varamann, velges på ulikt år.
c) Valgkomite på 3 medlemmer for tre år slik at en er på valg hvert år.

Valget skal være skriftlig hvis minst ett av medlemmene krever det.

4. Innkomne forslag. 

§ 4. Ekstraordinært årsmøte

kan innkalles med en ukes varsel når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. 

§ 5. Styret

Vellet ledes av et styre på 6 medlemmer. Styret skal bestå av både kvinner og menn. Medlemmene bør søkes rekruttert med noenlunde lik geografisk fordeling. Hytteeiere bør være representert i styret med ett medlem. Styremedlemmene inkludert leder velges for to år ad gangen.
Årsmøtet velger lederen separat. Styret velger selv sekretær, nestleder og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
Styret oppretter hvis nødvendig arbeidskomiteer for å gjennomføre aktuelle saker. 

§ 6. Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Saker som skal behandles på møtene blir kunngjort ved dagsorden når møtet er satt. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. 

§ 7. Lovendringer

Lovendringer kan bare skje i ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende senest en uke før årsmøtet. 

§ 8. Oppløsning

Eventuell oppløsning av velforeningen behandles som en lovendring (§7). Ved nedleggelse av velforeningen bestemmer årsmøtet hvem som overtar evt. midler.

Vedtektene er revidert 18.02.2016.
etter vedtak på årsmøtet 12.02.2016.