Om oss

VANGSÅSEN VEL VEDTEKTER

§ 1. Navn og oppbygging

«Vangsåsen Vel» er en forening for fastboende og hytteeiere i Vangsåsen.
Som medlemmer kan opptas enhver innen Vangsåsen som betaler den
kontingent som er bestemt.

§2. Formål

Vellets formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn
for Vellets medlemmer. Foreningen skal være upolitisk.

§3. Årsmøte

Årsmøtet er Vellets høyeste myndighet og skal avvikles innen utgangen av
februar. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes
tatt opp, må være styret i hende en uke før årsmøtet.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Bare de som har løst
kontingent, har stemmerett.
Årsmøtet fastsetter kontingent.
Det velges 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Årsmøtet skal behandle:
1. Årsberetning.
2. Regnskap.
3. Valg av: a) Styre

b) En revisor for to år med varamann, velges på ulikt år.
c) Valgkomite på 3 medlemmer for tre år slik at en er på
valg hvert år.

Valget skal være skriftlig hvis minst ett av medlemmene krever det.
4. Innkomne forslag.

§4. Ekstraordinært årsmøte

kan innkalles med en ukes varsel når styret eller 1/3 av medlemmene
forlanger det.

§5. Styret

Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret
skal bestå av både kvinner og menn. Hytteeiere bør være representert i
styret med ett medlem. Styremedlemmene inkludert leder og
varamedlemmer velges for to år ad gangen.
Årsmøtet velger lederen separat. Styret velger selv sekretær, nestleder og
kasserer. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Styret oppretter hvis nødvendig arbeidskomiteer for å gjennomføre aktuelle
saker.

§6. Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når minst
1/4 av medlemmene forlanger det. Saker som skal behandles på møtene
blir kunngjort ved dagsorden når møtet er satt. Beslutninger fattes med
alminnelig flertall.

§7. Lovendringer

Lovendringer kan bare skje i ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak kreves
2/3 flertall. Forslag til lovendringer må være styret i hende senest en uke
før årsmøtet.

§8. Oppløsning

Eventuell oppløsning av velforeningen behandles som en lovendring (§7).
Ved nedleggelse av velforeningen bestemmer årsmøtet hvem som overtar
evt. midler.

Vedtektene er revidert 15.02.2014
etter vedtak på årsmøtet 14.02.2014.

Lukk meny